car crashes 2

Photo: NB I-5 at 56th car crash, June 2, 2024. NB I-5 at 56th car crash, June 2, 2024. (Photo courtesy of KIRO 7)
car crashes 2