Biden fondly recalls less polarized era while hosting picnic

Biden fondly recalls less polarized era while hosting picnic