Burkina Faso fashion designers: More to nation than conflict

Burkina Faso fashion designers: More to nation than conflict