Elton John plays White House lawn as part of farewell tour

Elton John plays White House lawn as part of farewell tour