Senate panel to vote on Jackson nomination to Supreme Court

Senate panel to vote on Jackson nomination to Supreme Court