White House: Biden to visit Poland on Europe trip this week

White House: Biden to visit Poland on Europe trip this week